Chuyển ngay đến nội dung
STUDIO-JT

STUDIO-JT

SEO, Design, Copywriting, Development

Busan, South Korea

Làm việc từ xa

10-49

2012

우리는 SEO만을 가장 잘하는 업체는 아닙니다. 검색엔진을 이해하고 최적화 시키는 개발, UX 디자인에 대한 능력, 크리에이티브한 SEO 아이디어를 실행할 수 있는 밸런스까지 비교한다면 우리는 NO.1 SEO 에이전시입니다.

꽤 많은 업체들이 SEO 전문 업체에 컨설팅만 진행하고 외부 개발 및 디자인 업체를 이용하여 컨설팅 받은 내용을 토대로 SEO 작업을 진행합니다. 다행히 내부 개발팀이나 디자인 팀이 있다면 문제가 되지 않을 수 있다고 느낄 수 있지만 SEO를 이해하고 있는 개발자, 디자이너인지의 여부는 검색엔진 최적화 작업 및 이후 유지 관리시에 꽤 많은 차이를 줄 수 있습니다.외부 개발 및 디자인 업체를 사용하면 어떨까요? 의사소통의 문제와 책임 소재가 불분명해지며 작업이 지연되는 등 다양한 문제가 많이 발생할 수 있고 그들 또한 SEO를 정확하게 이해하지 못하는 개발자나 디자이너일 가능성이 있습니다.

우리는 컨설팅에 따른 실제 작업까지 진행합니다. 작업 후 모니터링 및 자연어 유입 증대에 따른 보고서 제공이 가능하기 때문에 비용 대비 성과를 측정할 수 있습니다. 마케팅에서 성과를 측정하는 것은 매우 중요합니다. 스튜디오 제이티와 함께 목표를 설정하고 달성하는 검색엔진 최적화 작업을 진행해요

We cannot say that we are the best company at SEO.But if you are looking for a company has the development of understanding and optimizing search engines, the ability of UX design, and the balance to execute creative SEO ideas, that will alter the case.Most of companies just consult with SEO specialists , and use external development and design companies to conduct SEO work based on their consulting.Fortunately, if you have an internal development team or design team, it may not be a problem, but whether there is a developer or designer who understands SEO or not can makes a significant difference in search engine optimization and subsequent maintenance.What about using an external development and design company?There would be a lot of problems, such as communication problems, unclear responsibility, work delay, and its developers or designers may also be people who do not understand SEO accurately.We even proceed with the actual work according to consulting.

Post-work monitoring and reporting of increased natural language inflows enable cost-performance measurements.Measuring performance in marketing is the importantest.Let's work with Studio JT to optimize search engines that set and achieve goals.

Ngân sách
  • $5,000+
Hỗ trợ Semrush
Chúng tôi có thể giúp bạn với Semrush.
Mô hình định giá
  • Lương theo giờ
  • Phí lưu giữ
  • Dựa trên dự án
  • Hoa hồng
  • Dựa trên giá trị/hiệu suất
Quy mô kinh doanh của khách hàng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Tiêu điểm địa lý
  • South Korea
Liên hệ STUDIO-JT
Chọn ngân sách của bạn
Chọn dịch vụ cần thiết

Bằng cách nhấp vào 'Gửi tin nhắn', tôi đồng ý gửi thông tin liên hệ của mình để lưu trữ và xử lý thêm.

Cần thêm thông tin?

Cần thêm dữ liệu trước khi bạn có thể đưa ra quyết định và liên hệ với một agency? Hãy chia sẻ suy nghĩ và đề xuất của bạn tại agencies@semrush.com