Trình duyệt của bạn đã hết hạn. Trang web có thể không được hiển thị chính xác. Vui lòng cập nhật trình duyệt của bạn.

Google Looker Studio Сonnectors

Add Semrush data into your Google Looker Studio reports to amplify your business presentation. Turn data into appealing visuals and create custom dashboards for your clients.

Đăng ký
header picture
point icon

Tạo báo cáo của bạn

point icon

Kết nối với các công cụ của Semrush

point icon

Sắp xếp số liệu và thông tin thống kê

point icon

Truyền đạt các chỉ số chính cho khách hàng

Google Looker Studio For SEO Reporting

Dữ liệu, số liệu và thông tin thống kê đóng vai trò quan trọng trong kỹ thuật SEO. Việc cung cấp thông tin dữ liệu hay chỉ số hiệu suất trọng yếu cho khách hàng có thể rất khó khăn.

Sức mạnh trình bày trực quan

Google Looker Studio is a free powerful data visualization tool introduced by Google that provides the opportunity to visually present and deliver complex metrics in a way that’s easy to understand. As an SEO expert, you know how much data you need to look through. Any clients who are unfamiliar with search optimization can be overwhelmed by the numbers in your SEO reports. Fortunately, data visualization can help you present your key metrics in a clear and user-friendly way.

Nguồn dữ liệu

Google Looker Studio allows you to combine data from various sources such as Google Analytics, MySQL, BigQuery, YouTube and a lot more. The tool has a robust interface with drag-and-drop widgets from your connections. You can also integrate Google Looker Studio reports in your website by inserting a simple code snippet into your web pages. Access data from over 190 sources, including Semrush Domain Analytics and Position Tracking!

Connecting Semrush to Google Looker Studio

Sử dụng các trình kết nối Position Tracking và Phân tích tên miền của Semrush để tạo các báo cáo và Bảng điều khiển SEO của bạn.

Để trực quan hóa dữ liệu của bạn, hãy thực hiện các bước sau:

  1. Cho phép tài khoản Google và tài khoản Semrush của bạn truy cập dữ liệu và thêm nó vào GDS.
  2. Chọn các tham số của báo cáo của bạn.
  3. Chọn “Kết nối” và định cấu hình các tùy chọn hoặc thông số bổ sung.
  4. Select “Create Report”, which will redirect you to the Google Looker Studio report builder.
  5. Tạo báo cáo SEO của riêng bạn với dữ liệu từ Semrush.
Thêm dữ liệu Semrush vào báo cáo của bạn!
Đăng ký

Bắt đầu sử dụng như thế nào?

The whole process of connecting your underlying data is much easier than it sounds and involves two main components: Google Looker Studio data connectors and data sources.

Trực quan hóa và tùy chỉnh dữ liệu

Dữ liệu thô của bạn sẽ được chuyển đổi thành loạt thông tin hoàn chỉnh và có ý nghĩa, tạo ra các đồ thị và biểu đồ dễ hiểu. Dữ liệu của bạn được lưu trữ trong một bảng điều khiển hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Với trình soạn thảo kéo và thả, bạn có thể tạo biểu đồ hình tròn, biểu đồ cột, bản đồ địa lý, bảng dữ liệu, v.v.

Lấy dữ liệu từ nhiều nguồn

Google Looker Studio allows you to easily access a wide variety of data. You can pull numbers from both sources associated with Google (Search Console, Ads, Sheets, etc.) and non-Google platforms (Facebook, Reddit, etc.). You can show website performance based on multiple sources in the same report, enabling your clients to see the bigger picture.

Dễ dàng chia sẻ dữ liệu với khách hàng

Whether you want to share with individuals or teams, just send them a link. The dashboards you create in Google Looker Studio are interactive, so you and your team, or your clients, can update information in real time. Save your report as a PDF file and send it to your business partners or clients whenever you want.

Biến dữ liệu thô thành các bản báo cáo SEO hấp dẫn

Bắt đầu