Trình duyệt của bạn đã hết hạn. Trang web có thể không được hiển thị chính xác. Vui lòng cập nhật trình duyệt của bạn.

Cơ sở kiến thức
Semrush Toolkits
Content Marketing Toolkit
SEO Writing Assistant
Can I use the SEO Writing Assistant without an Semrush account?

Can I use the SEO Writing Assistant without an Semrush account?

Question

In order to run the SEO Writing Assistant, you will need an Semrush account to create an SEO Content Template. With a free account, you can create one template and connect it to your Google Docs. 

If someone (e.g. your Content Manager) has already connected a document to SEO Content Template, anyone who has access to the document will be able to see the SEO Writing Assistant interface.

Các câu hỏi thường gặp
Hiển thị thêm
Đã xem gần đây