Trình duyệt của bạn đã hết hạn. Trang web có thể không được hiển thị chính xác. Vui lòng cập nhật trình duyệt của bạn.

Cơ sở kiến thức
Semrush Integrations
Looker Studio
How do I change the date range in Looker Studio reports?

How do I change the date range in Looker Studio reports?

In Position Tracking Connector reports, the date range defaults to Last 28 days (excluding today), and can be changed from the right side menu:

Google Data Studio date range menu

In Domain Analytics connector, the only report that allows to change the date range is the Domain History report (all other reports will show up-to-date data). For Domain History, you can also change date range from the right side menu.

Các câu hỏi thường gặp
Hiển thị thêm
Hướng dẫn sử dụng
Hiển thị thêm