Trình duyệt của bạn đã hết hạn. Trang web có thể không được hiển thị chính xác. Vui lòng cập nhật trình duyệt của bạn.

Cơ sở kiến thức
Semrush Toolkits
SEO
Site Audit
How many pages can I crawl in a Site Audit?

How many pages can I crawl in a Site Audit?

It is important to keep in mind the type of subscription you have with Semrush as each subscription level has its own number of Site Audit page crawl limits per audit and per month.

Per Audit

  • Free: 100
  • Pro: 20,000
  • Guru: 20,000
  • Business: 100,000


Per Month

  • Free: 100
  • Pro: 100,000 pages 
  • Guru: 300,000 pages 
  • Business: 1 million pages