Trình duyệt của bạn đã hết hạn. Trang web có thể không được hiển thị chính xác. Vui lòng cập nhật trình duyệt của bạn.

Cơ sở kiến thức
Extra Tools
Semrush Sensor
How is the Sensor score calculated?

How is the Sensor score calculated?

We check the search results for a fixed set of keywords on a daily basis and measure how much has changed at the end of the day.

For each keyword, we do a per-item comparison of "today’s" results vs "yesterday’s" results. We measure how much has changed in a day using Levenshtein distance (as a basis) and normalization.

The total value of the score reflects the total search volatility for the day.

Các câu hỏi thường gặp
Hiển thị thêm