Trình duyệt của bạn đã hết hạn. Trang web có thể không được hiển thị chính xác. Vui lòng cập nhật trình duyệt của bạn.

Cơ sở kiến thức
Semrush Toolkits
SEO Toolkit
Keyword Magic Tool
What databases are available in the Keyword Magic Tool?

What databases are available in the Keyword Magic Tool?

Question

The Keyword Magic Tool features an expanded database of keywords to analyze across our supported regions. You can check the real-time size of our databases on our Statistics page. To use the Keyword Magic Tool, go here. To change your database, use the drop-down with the flag beside the search bar. 

change-keyword-database

Các câu hỏi thường gặp
Hiển thị thêm
Hướng dẫn sử dụng
Hiển thị thêm
Đã xem gần đây